Dokumenter

Del

I forkant av NPT-konferansen har mange stemmer vært skeptiske til hvilken fremdrift vi kan forvente oss på årets konferanse. Konferansene har i løpet av de siste tiårene kunnet vise til svært få konkrete punkter der man har klart å oppnå enighet mellom atomvåpenstatene, og 2010-konferansen forble et foreløpig lavmål der statene bare klarte å samles om om løse og uforpliktende uttalelser. For å sikre avtalen videre levedyktighet har det derfor vært sentralt at atomvåpenstatene kan vise til konkrete nedrustningstiltak.

 

P5-statenes med museskritt mot nedrustningssamtaler

I løpet av de siste dagene har Nei til Atomvåpen besøkt en rekke åpne møter og arrangementer, der flere av disse har vært arrangert av kjernevåpenstatene (P5) i NPT. På tross av et økende krav fra både de atomvåpenfrie statene og sivilsamfunnet om en økt handlingskraft rundt konkrete nedrustningstiltak i tråd med artikkel VI i NPT, forelå det en viss forventning om at P5-statene kunne vise til ny handlekraft. På tirsdag ble det klart at vi kan stå ovenfor nye skuffelser, da Nei til Atomvåpen besøkte den første presentasjonen arrangert av P5-statene i fellesskap.

 

Under møtet presenterte Kina, Frankrike, Russland, USA og Storbritannia et felles dokument på flere hundre sider som omhandlet begrepsavklaring rundt kjernevåpenspørsmål. Dokumentet ble beskrevet i positive ordelag og presentert som politisk svært viktig, da det er en forutsetning for nedrustningssamtaler. Dette fordi de ulike landene opererer med ulike begreper med ulik betydning rundt kjernevåpenspørsmål, noe som kan gi uklarhet i en avtaletekst. Etter P5-statenes overraskende korte presentasjon ble det åpnet for spørsmål, og der ble det på tross av P5-delegatenes optimisme, klart at det neppe var snakk om noe politisk syvmilssteg likevel. Dokumentet, på tross av å være over hundre sider langt, virket i det store og hele uferdig. På spørsmål fra salen innrømmet P5-statene at en rekke begreper fortsatt står uavklart og at den avklaringen som nå foreligger i tillegg tok flere år å oppnå og vil fortsette å ta mer tid. I tillegg var P5-statene klare på at selv om en begrepsavklaring er en forutsetning for relle nedrustningssamtaler og derfor viktig, så er slike felles nedrustningssamtaler enda lenger unna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bildet over viser forsiden på "P5 glossary", dokumentet de fem kjernevåpenstatene i NPT har brukt flere år på å utarbeide for å komme frem til en enighet om definisjonen av begreper knyttet til nedrustning.

Russland og USA unngår å adressere vanskelige nedrustningsspørsmål

På onsdag holdt Russland og USA en presentasjon om New START-avtalen. Denne avtalen er i utgangspunktet svært viktig, da den skal redusere de to landenes arsenaler av aktivt utplasserte strategiske stridshoder ned til 1550 på hver side, et nedrustningsskritt som har vært etterlyst fra en rekke andre stater. En stor forventning lå også knyttet til hvorvidt landene ville adressere det nylig forsurede politiske klimaet mellom USA og Russland, hvorfor nedrustningen nå ser ut til å stoppe opp over tallet på 1550, og hva de to landene tenker om nedrustning av strategiske reservestridshoder og det foreløpig uregulerte arsenalet av taktiske stridshoder. Også dette møtet forble en skuffelse.

 

Under møtet var det skuffende å se at begge stater unnlot å nevne noe om at avtalen er i ferd med å stoppe opp, noe som var i sterk kontrast til hvordan begge presenterte avtalen som en suksess i nedrustningsarbeidet. Etter en serie tøffe spørsmål fra salen om det forsurede forholdet mellom øst og vest, fremholdt Russland kontant at denne konflikten i realiteten er en bagatell – i følge Russland finnes det ingen konflikt mellom Russland og Ukraina eller Russland og Vesten. I steden fremholdt Russland at det er en pågående konflikt mellom Ukraina og deler av deres befolkning, og man burde derfor vokte seg for å gjøre dette til en konflikt mellom øst og vest. Dette var unektelig en merkelig formulering, og den amerikanske representanten virket også ukomfortabel over utspillet fra sin russiske kollega, selv uten å kommentere det.

 

Russland ønsker ikke kutt i taktiske kjernevåpen

Et annet ubehagelig spørsmål fra salen gjaldt taktiske stridshoder, et felt som foreløpig er uregulert mellom de to landene. USA svarte raskt at landet ønsker en avtale også på dette feltet, men da den russiske delegaten svarte var tonen en annen. Spørsmålet om reduksjon i taktiske kjernevåpen ble brysk avvist ved å vise til at Russland har kuttet mellom 75 og 80% av sine strategiske stridshoder allerede, og viste dermed til at Russland ikke anså det som nødvendig å kutte mer i taktiske stridshoder for øyeblikket og heller sa seg fornøyd med de oppnådde reduksjonene frem til nå. Dette var en svært skuffende uttalelse, noe som også var tydelig hos den sveitsiske delegaten som stilte spørsmålet.

 

P5-statenes utstillingsvindu forblir tomt

Møtene var i utgangspunktet interessante og fylt med en viss forventning ettersom det hviler et enormt ansvar på P5-statene, og særlig Russland og USA, om å vise til effektive nedrustningstiltak. Dette er P5-statene også selv klar over, ettersom behovet for konkrete tiltak gjentatte ganger har vært luftet fra en rekke lands delegater under de åpne møtene og også under tidligere konferanser. Desverre ble det tydelig at gapet mellom forventninger og konkrete tiltak foreløpig er svært skuffende. P5-statenes åpne møter fungerer på mange måter som utstillingsvinduer for deres konkrete etterlevelse av NPT-avtalen. Denne gangen ble det desverre klart at ustillingsvinduet står svært tomt, og dét kan på sikt vise seg å være dårlig nytt for NPT i fremtiden.

Del

Medieklipp Utland

Medieklipp Atomvåpen

Medieklipp Kjernekraft

Google Nyheter

Oversikt

Ta kontakt med oss

Flere nyheter fra NTA